Kayu Nakada / [ A circuit not turning ] KYOU RECORDS / KYOU-002 /2017

《《》》(metsu) / 2nd album [ Relay ] doubtmusic/dmf-161/2015

《《》》(metsu) / 1st album [ 《《》》 ] Flood/FLD-02/2015

mizutama / Kayu Nakada / Tadashi Yonago / Yuma Takeshita / The Ftarri Night

Entenka Tim Olive/Kayu Nakada